Principemedewerking zonneparken Oost Gelre

1e tranche tender zonneparken levert 3 initiatieven op

Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan 3 initiatieven voor een zonnepark in deze gemeente. Wethouder Marieke Frank, verantwoordelijk portefeuillehouder voor deze ruimtelijke ontwikkelingen: “De 3 initiatieven komen voort uit de 1e tranche van de tender voor realisering van zonneparken. Het betreft 2 initiatieven in Groenlo en 1 in Zieuwent.”

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Om die ambitie te realiseren is grootschalige opwekking van hernieuwbare energie noodzakelijk. In dit geval gaat het dan om zonneparken groter dan 2 hectare. Oost Gelre wil grip houden op het aantal én de kwaliteit van dergelijke initiatieven. Daarom is beleid opgesteld waarin kaders zijn opgenomen voor de realisering van zonneparken.

3 initiatieven

Onderdeel van dit beleid is het openstellen van een tender voor initiatieven voor zonneparken. De 1e tranche is op 1 juni dit jaar opengesteld en liep tot 23 augustus. Wethouder Frank: “De tender heeft 3 initiatieven opgeleverd. Deze verzoeken zijn positief beoordeeld aan de hand van de criteria meervoudig ruimtegebruik, landschap & cultuurhistorie, ecologie, draagvlak en financiële participatie.”

Totaal 17,5 hectare

Het 1e initiatief betreft een zonnepark aan de Vredenseweg in Groenlo (7 ha), het 2e een zonnepark aan de Hegemansweg in Groenlo (9,5 ha). Het 3e initiatief bevindt zich aan de Dorpsstraat-Ruurloseweg in Zieuwent (1,2ha). Wethouder Frank wijst er op dat dit laatste zonnepark zich bevindt in de directe nabijheid van een locatie die kansen biedt voor woningbouw. “Dit komt voort uit de onlangs vastgestelde Woonvisie kleine kernen. Daarom is aan dit plan de voorwaarde verbonden dat het onderdeel moet zijn van een gezamenlijke gebiedsontwikkeling.”

Omgevingsdialoog

De 3 initiatiefnemers kunnen nu aan de slag om hun plannen verder uit te werken. Onderdeel daarvan is een dialoog die ze met omwonenden en belanghebbenden moeten voeren. Ze moeten zelf hun plan presenteren aan de omgeving. En ook rekening houden met opmerkingen die worden gemaakt. Bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing en (financiële) participatie. Het verslag van deze omgevingsdialoog vormt onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan.

Oost Gelre energieneutraal

Oost Gelre wil in totaal 50 hectare aan zonneparken realiseren, aldus wethouder Frank. “Eerder was al een initiatief gestart voor een zonnepark in Lievelde (8 ha) en is er een zonnepark op bedrijvenpark Laarberg gerealiseerd. Daarbij gevoegd deze 1e tranche zou het totaal aantal hectares nu uitkomen op ongeveer 27 ha. Uiteraard onder voorbehoud dat de initiatieven ook doorgang vinden.”

Voordat de 2e tranche van start gaat vindt eerst een evaluatie van deze 1e tranche. De ervaring met deze 3 initiatieven kan leiden tot aanpassing van het beleid. Pas als dat duidelijk is, volgt een 2e tranche voor de resterende hectares.

Lees meer over Oost Gelre Energieneutraal in 2030.