Ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk kader Laarberg Centraal 2 ter inzage gelegd

Oost Gelre onderscheidt zich met innovatieve bedrijvigheid en wil dat graag zo houden, aldus wethouder Marieke Frank. “We hebben mooie bedrijventerreinen met innovatieve bedrijven, die veelal lokaal geworteld zijn. We proberen die bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren.” Onderdeel daarvan is de uitbreiding van bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. “Er ligt nu een ruimtelijk kader ter inzage waarmee we, ondanks de stikstofproblematiek, toch nieuwe bedrijven kunnen faciliteren.”

Laarberg Centraal 2

In 2018 heeft een voorontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Laarberg ter inzage gelegen. Wethouder Frank: “Dit bestemmingsplan maakt uitbreiding met circa 14 hectare bedrijventerrein mogelijk. Op het bestaande deel van het bedrijvenpark zijn zo goed als geen uitgeefbare kavels meer voorhanden. Alle kavels zijn verkocht of onder optie. Dat is op zich goed nieuws, maar dan moet je wel de volgende stap naar uitbreiding kunnen zetten.”

Flexibel en beschermend

Laarberg is een regionaal bedrijvenpark en is aangewezen voor de vestiging van grote bedrijven en  bedrijven uit de hogere milieucategorieën uit de gehele regio. Het bestemmingsplan is aan de ene kant flexibel van opzet omdat de verkaveling vrij is gelaten. Aan de andere kant biedt het bestemmingsplan een duidelijk kader om de bestaande natuurwaarden te beschermen en is de landschappelijke inpassing vastgelegd. Tegelijk met dit voorontwerp bestemmingsplan heeft in Oost Gelre en Berkelland een voorontwerpbestemmingsplan voor een geluidzone rond de bedrijventerreinen Den Sliem en Laarberg ter inzage gelegen.

Vertraging voorkomen

Vanwege de landelijke stikstofproblematiek liggen de bestemmingsplannen sindsdien stil, aldus wethouder Frank. “Hierdoor dreigt de uitgifte van kavels en de vergunningverlening aan bedrijven vertraging op te lopen. Een oplossing is om voorlopig te gaan werken met omgevingsvergunningen met projectafwijking. Voor iedere ontwikkeling moet dan een afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag  worden ingediend.” Om iedere ontwikkeling te kunnen toetsen aan hetzelfde kader, is het ruimtelijk kader opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist, uit te breiden met een nieuwe categorie met een verwijzing naar het ruimtelijk kader.

Ruimtelijk kader

Volgens wethouder Frank vormt het bestemmingsplan dat in 2018 ter inzage lag de basis voor het ruimtelijk kader. “In het ruimtelijk kader zijn de toelichting, regels en verbeelding opgenomen. Iedere nieuwe aanvraag binnen het plangebied Laarberg Centraal 2 wordt hieraan getoetst. De toelichting kan daarnaast de basis zijn voor de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunningen. Bij iedere aanvraag moet ook worden aangetoond dat wordt voldaan aan de milieunormen.”

Voor het uitbreiden van de lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist, geldt geen verplichte inzagetermijn. Maar wethouder Frank kiest er in dit geval voor het ruimtelijk kader wel ter inzage te leggen. “Dit geeft inwoners een vollediger beeld en de mogelijkheid om een reactie in te dienen.”

Beeldkwaliteitsplan

Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is een aanpassing op het beeldkwaliteitsplan van 2012. De verdere stedenbouwkundige uitwerkingen en ontwikkelingen in de markt hebben tot deze update van het beeldkwaliteitsplan geleid. Dit beeldkwaliteitsplan vervangt het beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 uit 2012. Nadat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage heeft gelegen wordt deze ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. “Na vaststelling moet iedere aanvraag in het betreffende plangebied hieraan worden getoetst. Op deze manier waarborgen we een goede beeldkwaliteit.

Ter inzage

Zowel het Beeldkwaliteitsplan als het Ruimtelijk Kader liggen van 19 juni t/m 31 juli ter inzage. In die periode kunt u een zienswijze indienen. De stukken vindt u op deze pagina > onder het tabblad Ruimtelijke ontwikkeling. Uiteindelijk worden de stukken aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

Luchtfoto van de Laarberg
Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Kader biedt mogelijkheden voor nieuwvestiging op Laarberg Centraal 2