Negen sociale huurwoningen Van Ostadestraat in Lichtenvoorde

Op de plek van de voormalige Hamalandschool in Lichtenvoorde aan de Van Ostadestraat komen in het nieuwe jaar 9 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Samen met ProWonen hebben we gekeken welke locaties in aanmerking komen voor huurwoningen.

Het aantal huishoudens in de Achterhoek blijft groeien tot 2030. Daarnaast is de vraag naar woningen in de regio Achterhoek veel groter dan het aanbod van woningen. Daardoor zijn er extra woningen nodig boven de al bestaande woningbouwafspraken in de Regionale Woonagenda 2015-2025. De komst van onder andere deze 9 huurwoningen voorziet in de vraag naar de woningbouw in Oost Gelre.

Bestemmingsplan

Voor het woningbouwplan aan de Van Ostadestraat is het nodig om de bestemming te wijzigen. Daarover hebben gemeente en ProWonen in juni ook overleg gehad met de direct-omwonenden, onder meer over het aantal parkeerplaatsen en de locatie ervan. We hebben naar de wensen van de buurt geluisterd en deze zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp in de periode augustus tot en met september ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Planning

De globale planning ziet er als volgt uit. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in de raadsvergadering in december behandeld en hopelijk vastgesteld. Het plan ligt hierna ter inzage en treedt in werking rond februari 2022. In november 2021 start de sloop van de voormalige Hamalandschool tot en met december. Vanaf half december 2021 wordt het terrein dan bouwrijp gemaakt. Zodra dit rond februari volgend jaar klaar is, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachte start van de bouw is in het voorjaar van 2022.

Meer informatie

We houden u via onze online kanalen en de gemeentepagina’s op de hoogte over de laatste stand van zaken. Heeft u in de tussentijd vragen over dit woningbouwproject? Neem dan contact op met Bernadet Leusink van de afdeling Omgeving via b.leusink@oostgelre.nl of (0544) 39 34 81.

Schets van de Van Ostadestraat