Nasleep droogte en te weinig herstelvermogen hoofdoorzaak kap gemeentelijke bomen

Kap van 898 bomen noodzakelijk – herplant waar mogelijk

In Oost Gelre staan ongeveer 43.000 gemeentelijke bomen. Een groot aantal bomen heeft het helaas opgegeven. Dat komt door de droogte van de jaren 2018, 2019 en 2020 en het te weinig herstelvermogen van een groot aantal bomen. Daarom moeten we jammer genoeg tot kap overgaan. Wel planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug.

Toezichthouders van de afdeling Omgeving houden de bomen het hele jaar door goed in de gaten. Zij hebben helaas van een hele serie bomen binnen de gemeentegrenzen geconstateerd dat ze dood of zeer slecht zijn. Daardoor vormen ze een gevaar voor de omgeving, of ze kunnen dit na verloop van tijd gaan doen. Deze bomen moeten we kappen. Daarvoor hebben we een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend of een melding gedaan. Het gaat in totaal om 898 bomen.

Overzichtskaart en lijst

Er worden 898 dode en slechte bomen gekapt.

Op de lijst te kappen bomen 2022 en de overzichtskaart Kapvergunning 2022 kun je zien om welke bomen het gaat.

Vergunning / bezwaar / melding

Voor de te kappen bomen buiten de bebouwde kom hebben we vergunning verleend. Hier kunt u bezwaar tegen maken. Dat kan t/m 14 februari 2022. Voor de bomen die binnen de bebouwde kom staan volstaat alleen een meldingsplicht. U kunt hiertegen geen bezwaar maken. Overigens is een aantal bomen al gekapt (noodkap) vanwege het acute gevaar dat ze opleverden.

Herplant bomen

Het is de bedoeling dat we rondom 21 februari starten met de kap. Dat gaat door tot in het 2e en 3e kwartaal van dit jaar. Daarna planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Als dit niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar dit wel kan. We streven er naar om minimaal hetzelfde aantal bomen te herplanten.

Heeft u vragen over de procedure of over de te kappen bomen? Bel of mail gerust

U kunt contact opnemen met Marvin Hendriks van de afdeling Omgeving. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35 of via e-mail: m.hendriks@oostgelre.nl.

Boom die voor de helft dood is