Inloopavond Zonnepark Lievelde

Woensdag 19 december, 19.30 tot 21.30 uur, Kaasboerderij Weenink in Lievelde

Het college van B&W heeft onder voorwaarden medewerking verleend aan een initiatief voor een zonnepark in het buitengebied bij Lievelde. Dit initiatief is een pilotproject, gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de communicatie met belanghebbenden. Eén van de acties daarin is een inloopavond, waar de initiatiefnemers hun plannen toelichten.

Zonnepark

zonnepanelenHet initiatief is afkomstig van de twee Lieveldse ondernemers Vincent en Jos Hulshof. Ze willen op eigen grond, samen met ontwikkelaar Sunvest, een zonnepark aanleggen. De locatie bevindt zich tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk in Lievelde. Het zonnepark zal circa 10 MWp opleveren, voldoende stroom voor circa 3.000 huishoudens. De komst van het zonnepark draagt daarmee bij aan de doelstelling Oost Gelre Energieneutraal in 2030.

Terugkoppeling en inloopbijeenkomst

De initiatiefnemers hebben al eerder gesproken met omwonenden en belangenorganisaties. Op de inloopavond willen ze laten zien hoe die gesprekken hen hebben geholpen bij de verdere uitwerking van de plannen. Zo richten ze onder andere de landschappelijke inpassing van het zonneveld, inclusief de ecologische kansen. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor bezoekers om hun mening te geven over de inrichting van het zonnepark.

Besluitvorming bij college en raad

Door de omgeving goed te betrekken bij het plan willen de initiatiefnemers komen tot een goed en breed gedragen plan. De besluitvorming ligt uiteraard nog steeds bij het college en de gemeenteraad. Uiteindelijk wordt het definitieve plan ter inzage gelegd en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Ze kunnen ook inspreken bij de behandeling in de raad.

Pilot Omgevingswet

De overheid bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt heel veel wetten en regels in één wet.

De wet biedt meer ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving, meer maatwerk ook. Een belangrijk onderdeel is de participatie. Een initiatiefnemer moet zelf met de omgeving in gesprek over zijn plan. Bij een aanvraag moet de initiatiefnemer aangeven hoe hij de belangen van de omgeving in kaart heeft gebracht en op welke manier hij daar rekening mee houdt in het plan.

Het zonnepark Lievelde is een pilot waarin we ervaring opdoen hoe zo’n participatietraject het beste kan verlopen. Op Youtube staan veel filmpjes over de Omgevingswet. Veel informatie staat ook op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Informatie

De inloopavond is op woensdag 19 december van 19.30 tot 21.30 uur bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde. De initiatiefnemers stellen het op prijs als u vooraf aangeeft dat u van plan bent om te komen. U kunt dit doen door een bevestiging te sturen aan lievelde@sunvest.nl

Uiteraard is de gemeente op 19 december ook aanwezig in Lievelde. Met eventuele vragen aan de gemeente voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u terecht bij Harry Verheij, te bereiken via de mail naar h.verheij@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.