Besluit Zonnepark Hegemansweg

Het college van B&W heeft de omgevingsvergunning voor de realisering van zonnepark Hegemansweg in Zwolle afgegeven. Het besluit ligt de komende periode ter inzage. Alleen mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep aantekenden. Zij hebben daarover een brief ontvangen.

De verlening van de omgevingsvergunning door het college is het vervolg op een eerder besluit van de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Meer informatie over terinzagelegging en beroep

Meer informatie over de terinzagelegging en mogelijk beroep vindt u in de Officiële Mededelingen verderop in deze pagina’s, onder het kopje ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’.

Zonnepark Zomereiken, Berkenhofweg Groenlo

Inmiddels wordt voor een ander initiatief, het zonnepark Zomereiken aan de Berkenhofweg in Groenlo, eenzelfde procedure gevolgd. Ook hier legt het college een voorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dat in februari 2021. Vervolgens wordt ook dit besluit van de raad ter inzage gelegd en kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Uiteindelijk neemt de raad een definitief besluit op de verklaring van geen bedenkingen en kan het college een besluit nemen over het verstrekken van een omgevingsvergunning.