Bermbeheer najaar 2021

De bomen verkleuren, de kruiden en grassen zijn uitgebloeid, en de zon lijkt soms te twijfelen. Het is weer tijd voor het maaien van onze bermen. Op maandag 18 oktober start het maaien in het buitengebied. Daarbij is oog voor verkeersveiligheid, maar ook voor biodiversiteit.

Versterken biodiversiteit

Bermen worden voor de verkeersveiligheid 2 keer per jaar gemaaid. Op kruisingen, uitzichthoeken en uitwijkstroken maaien we meer en houden we het gras laag en overzichtelijk. Door gericht beheer willen we de biodiversiteit en soortenrijkdom in de bermen de komende jaren vergroten. Het maaisel voeren we na het maaien af, dat is beter voor de natuurlijke variatie. Bermen vormen een netwerk voor inheemse planten, klein wild, vogels en insecten. De bermen bieden voedsel voor de winter, beschutting en nestgelegenheid. Een berm met veel variatie helpt plaagdieren zoals de eikenprocessierups te bestrijden. De natuurlijke vijanden van de rups overwinteren in de hoge grassen en overjarige kruiden. Pluksgewijs zullen wij daarom achter in de bermen het gras laten staan. Een ecoloog zal de bermen regelmatig monitoren om de effecten van het beheer te volgen voor flora en fauna en het beheer zo nodig bij te stellen. We zullen u hierover regelmatig informeren.

Japanse duizendknoop en Reuzenbereklauw

Een punt van zorg is de toename van invasieve soorten, zoals Japanse duizendknoop en Reuzenbereklauw. Deze soorten worden, zo nodig in overleg met aangrenzende grondeigenaren, zorgvuldig verwijderd.

Zelf helpen om de biodiversiteit van bermen te verhogen

Heeft u zelf een tuin? Dan adviseren wij u om hoekjes met grassen of kruiden te laten staan. Wacht met snoeiwerk en ruimen van blad tot na de winter, zodat vogels, egels en insecten ook in uw tuin beschutting en voedsel kunnen vinden. Daarnaast is het niet nodig en zeker niet wenselijk om zelf de bermen te gaan maaien. Dat is niet alleen gevaarlijk maar ook nadelig voor de natuurlijke variatie. 

Meldingen / meer informatie

Voor vragen en meldingen over het bermbeheer kunt u gebruik maken van het reguliere meldingsformulier.

Een kleurrijke berm