Begroting 2019 Oost Gelre

Wethouder Karel Bonsen: “We hebben een realistische en toekomstgerichte begroting”

Wethouder Karel Bonsen“Degelijk”. Zo omschrijft wethouder Financiën Karel Bonsen in één woord de Begroting 2019. “We houden geen geld over, maar we komen ook niet tekort.” Volgens hem is het een realistische en toekomstgerichte begroting. “Maar”, benadrukt hij, “wel een begroting met voldoende ambities en plannen.” Op 30 en 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting.

Wethouder Bonsen presenteert een sluitende begroting met een totale omvang van ruim 70 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan, zo’n 30 miljoen euro gaat naar de zorg. Wethouder Bonsen: “De taken voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar gaat veel geld in om. Het Rijk is niet scheutig met geld voor de zorg, maar we willen ook in 2019 het niveau van zorg in onze gemeente handhaven. Sterker nog, we investeren extra in zaken als preventie en participatie. In totaal is er ruim 1 miljoen extra beschikbaar."

Ambities

In de begroting is geld gereserveerd voor een aantal ambitieuze plannen die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. De meest in het oog springende zijn de Energietransitie en Klimaatadaptatie (€ 5 miljoen), het Integraal Educatief Kindcentrum Lichtenvoorde (€ 10,2 miljoen) en de Binnensport Groenlo (€ 6,3 miljoen). Maar ook voor het Programma Lichtenvoorde is geld vrijgemaakt (€1,5 miljoen). Wethouder Bonsen: “Dit zijn plannen waar we al langer mee bezig zijn, maar die in 2019 wel het beslissende zetje krijgen richting uitvoering.”

Plannen

Er zijn ook veel plannen die niet in de miljoenen lopen, maar wel belangrijk zijn voor Oost Gelre. Bijvoorbeeld het Lokaal voor Verlof in Lievelde, waar ruim 300.000,- voor gereserveerd is. “Dit bedrag is een opstelsom van geld van de provincie, van Europa en van ons. Dit project is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid van Lievelde, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid voor toeristen.” Een ander project is de verdere realisering van de Grolse Weiden in Groenlo, waar 123.000,- euro voor is uitgetrokken.“Zo zijn er meer plannen en projecten die al langer lopen, maar waar we nu ook concreter richting de uitvoering gaan.”

Bouwen in Oost Gelre

Een belangrijke ambitie in het raadsprogramma is bouwen onder het motto ‘kavels beschikbaar in alle kernen, bouwen naar behoefte, voor jong en oud’. Wethouder Bonsen: “Hier steken we hoog op in. Oost Gelre groeit en wil ruimte bieden aan mensen die hier komen wonen of willen blijven wonen. Je ziet ook dat er meer ruimte komt om bouwplannen te faciliteren. De markt is in beweging, het moet nu gebeuren.”

Scherp begroten

Om tot een sluitende begroting te komen moeten er keuzes worden gemaakt, aldus wethouder Bonsen. Volgens hem is er geen sprake van forse bezuinigingen die inwoners, organisaties of verenigingen raken. “Dat vinden wij belangrijk, de inwoners zoveel mogelijk ontzien. Maar we moeten wel zuinig met ons geld omgaan. We hebben scherp naar de vorige begroting gekeken en naar de uitgaven. Waar we minder hebben uitgegeven dan begroot hebben we het bedrag naar beneden bijgesteld. Op deze manier scherp begroten maakt de begroting realistischer, maar doet geen afbreuk aan de ambities.”

Lasten voor inwoners

Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente komt uit de belastingen. De lasten voor inwoners zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting. Voor een gemiddeld gezin in een koopwoning met één hond stijgen de totale lasten met € 25,-. Wethouder Bonsen legt uit: “De OZB wordt met 2% verhoogd, dat is de inflatiecorrectie. Maar er komt nog 1,5% bij voor twee belangrijke projecten die we willen uitvoeren, de Energietransitie en de realisering van het Integraal Educatief Kindcentrum in Lichtenvoorde.” 

Ook de afvalstoffenheffing stijgt, maar dat heeft volgens Bonsen een logische verklaring. “We hebben de laatste jaren ingeteerd op de reserve afvalstoffenheffing. Immers de afvalstoffenheffing is een belasting die alleen voor dat doel gebruikt mag worden. Nu het potje bijna leeg is brengen we weer de werkelijke kosten in rekening. Dat verklaart de stijging van € 139,40 naar € 154."

Sluitende begroting

Wethouder Bonsen noemt het een degelijke begroting, maar wel een begroting die de ambities van het college kracht bij zet. “We hebben heel veel op ons lijstje staan. Bouwkavels beschikbaar in alle kernen, betaalbaar wonen voor jongeren. Het opwaarderen van de N18 en de aanpassingen aan het onderliggende wegennet. Het versterken van toerisme en bedrijvigheid. De samenwerking in de Regio Achterhoek. De energietransitie, onderwijs, leefbaarheid in de kleine kernen, de invoering van de Omgevingswet. Ambities die binnen de mogelijkheden van deze meerjarenbegroting liggen en aansluiten bij de titel van het raadsprogramma: Volle kracht vooruit!"

Raadsbehandeling

De begroting wordt verdeeld over twee dagen behandeld. Op dinsdag 30 oktober beginnen om 14.00 uur de algemene beschouwingen van de 6 politieke partijen. Het college zal daar vervolgens in eerste termijn op reageren.

Op woensdag 31 oktober wordt de begroting verder inhoudelijk behandeld en volgt ook de besluitvorming.

Download