Begroting 2019 – 2022 vastgesteld

Wethouder Karel Bonsen: “We zetten nu vol in op het realiseren van onze ambities”

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft de Begroting 2019-2022 vastgesteld. Het college is blij dat de raad instemt met de plannen die het college van B&W heeft voorgelegd, aldus wethouder Bonsen. “We hebben forse ambities en daar kunnen we nu mee aan de slag. De energietransitie, het IEKC Lichtenvoorde, de binnensport Groenlo, het sociaal domein en het stimuleren van bouwen in alle kernen zijn belangrijke speerpunten. Daar zetten we nu vol op in.”

Wethouder Bonsen presenteerde de begroting als degelijk en realistisch. “We houden geen geld over, maar we komen ook niet tekort. Het is een realistische en toekomstgerichte begroting. En niet onbelangrijk, een sluitende begroting.” Zo’n € 30 miljoen van de begroting gaat naar het Sociaal Domein. De raad sprak in meerderheid de waardering uit voor hoe het college met de taken voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet omgaat. “Daar gaat veel geld in om. Het Rijk is niet scheutig met geld voor de zorg, maar we willen ook in 2019 het niveau van zorg in onze gemeente handhaven. Sterker nog, we investeren extra in zaken als preventie en participatie."

IEKC / Binnensport Groenlo

Twee grote projecten zijn het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde (€ 10,2 miljoen) en de binnensport in Groenlo (€ 6,3 miljoen). De raad heeft ingestemd met het budget voor deze projecten. Wethouder Bonsen: “Het IEKC heeft een grote meerwaarde voor Oost Gelre en zelfs de Achterhoek. De raad is het daar mee eens. Daar kunnen we nu met de uitvoering aan de slag. Voor de binnensport in Groenlo voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar een nieuwe sporthal. We gaan dat onderzoek afronden en de uitkomsten aan de raad voorleggen. Pas daarna beslissen we hoe het verder gaat. Maar duidelijk is wel dat de raad het belang van een nieuwe sporthal voor Groenlo onderkent.”

Banner IEKC
Het IEKC Lichtenvoorde: ‘Samen waar het kan, apart waar nodig’

OZB stijgt minder

Om de kosten voor de energietransitie en het IEKC Lichtenvoorde te bekostigen stelde het college een verhoging van de OZB voor. Die verhoging is door de raad deels teruggedraaid. De dekking voor dat bedrag komt voort uit een amendement dat door de raad is aangenomen op initiatief van de Nieuwe Liberalen. Wethouder Bonsen: “Om alle plannen de komende jaren uit te voeren hebben we vier extra ambtenaren nodig. De raad heeft dit teruggebracht naar twee ambtenaren. Ik vind dat jammer, want als je ambities uitspreekt moet je ze ook waar kunnen maken. We zullen zien of en hoe we dat binnen de organisatie kunnen oplossen. Het geld dat we nu overhouden dekt de verlaging van de OZB. In welke mate de OZB wordt verlaagd wordt op dit moment nog doorgerekend.”

Twee moties ingediend

De raad heeft twee moties aangenomen. Een motie van de PvdA betrof de oproep aan het college om zich actief in te zetten voor een waterstoftankstation op Laarberg. De raad zag het als een goed signaal om de beweging van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen kracht bij te  zetten.

Een tweede motie was van het CDA. Die stelde een ‘pilot werkaanvaardingspremie’ van maximaal € 1500,- voor.  Het wordt gezien als prikkel voor inwoners die vanuit de bijstand een baan vinden. Daarnaast moet het college prestatieafspraken met de SDOA maken over de uitstroom vanuit de bijstand naar betaald werk.

Veel mooie plannen

Veel plannen zijn belangrijk voor Oost Gelre. Zo wordt hoog ingezet op de energietransitie: Oost Gelre energieneutraal in 2030. Maar belangrijk zijn ook het Lokaal voor Verlof in Lievelde, de verdere realisering van de Grolse Weiden in Groenlo, het onderliggende wegennet in Groenlo en Lichtenvoorde als gevolg van aanpassingen aan de N18, het Programma Lichtenvoorde, de ontwikkeling van de Dijkstraat, de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen en het beschikbaar krijgen van bouwkavels in alle kernen. Wethouder Bonsen: “Er liggen heel veel plannen die bijdragen aan een vitaal en toekomstbestendig Oost Gelre. Samen met de inwoners en bedrijven gaan we daar vol mee aan de slag.”

Informatie

De begroting staat op de pagina Financiën. Daar staat ook een infographic die in één oogopslag duidelijkheid geeft hoe de begroting is opgesteld.