Aanvraag subsidie en extra budget voor oversteek Richterslaan

College stelt gemeenteraad voor extra budget beschikbaar te stellen

Sinds het nieuwe schooljaar zijn de voormalige basisscholen De Regenboog en Het Hof samen verdergegaan als basisschool De Leeuw. De scholen zijn gefuseerd en onderwijs vindt plaats op de locatie van de voormalige basisschool Het Hof aan de Richterslaan. Nu leerlingen van het Hooiland de Richterslaan oversteken zijn verkeerskundige aanpassingen nodig om de oversteek nóg veiliger te maken.

Wethouder Karel Bonsen: “Samen met buurtbewoners, ouders en het schoolbestuur is er een klankbordgroep opgezet waarin wensen en ideeën zijn besproken. Ook heeft een onafhankelijk bureau een onderzoek uitgevoerd waaruit een advies is gekomen. Het advies uit het onderzoek en de wensen en ideeën van de klankbordgroep zijn door de gemeente samengebracht tot een concreet voorstel.”

Raadsvoorstel en subsidie provincie Gelderland

De raad stelde eerder al een bedrag ter beschikking voor de aanpassingen. Uit nadere berekeningen is gebleken dat de begroting voor de aanpassingen hoger uitvalt. Voor de verkeerskundige aanpassing is ook een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Deze gaat een groot deel van de begroting voor de aanpassingen dekken. Daarnaast is er nog extra budget nodig vanuit de gemeente. Daarom gaan we opnieuw naar de gemeenteraad om dit voor te leggen. Op 15 december wordt het voorstel behandeld.

Uitvoering start begin volgend jaar

Wanneer de raad instemt met de begroting, er meer duidelijkheid is over de subsidie en de weersomstandigheden het toelaten, kunnen de werkzaamheden beginnen. De aanpassingen hopen we zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Tot die tijd helpen verkeersregelaars en klaarovers de leerlingen om veilig over te steken.