Wet voorkeursrecht toegepast in kleine kernen

Wonen in alle kernen is een belangrijk speerpunt

Het College van B&W heeft dinsdag 7 mei besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op een aantal locaties in Oost Gelre. Dit heeft te maken met de plannen die op dit moment samen met de Dorpsbelangenorganisaties worden gemaakt over wonen in de kleine kernen. Het voorkeursrecht is met onmiddellijke ingang van kracht, maar moet nog wel door de gemeenteraad bevestigd worden.

Door de kleine kernen is een Bovendorpse Leefbaarheidsvisie kleine kernen opgesteld. Het college heeft deze visie omarmd en daarvoor ook een regisseur kleine kernen aangesteld en een programmamanager. Een belangrijk aspect in de visie is wonen in de kleine kernen. Het college vindt het belangrijk dat wonen in de kleine kernen ook in de toekomst voldoende gefaciliteerd wordt. Daarover zijn gemeente en  dorpsbelangenorganisatie (Dbo’s) nu met elkaar in gesprek.

Verkennen locaties

Samen verkennen ze de mogelijkheden én locaties voor woningbouw per kern. Voor iedere kern hebben wij in overleg met de Dbo’s een breed scala aan locaties in beeld gebracht per kern. We gaan dit nu samen uitwerken in een visie voor de woningbouw in de kleine kernen. Om speculatie met locaties te voorkomen hebben wij er voor gekozen om op enkele locaties het Wet voorkeursrecht te leggen. Dat betekent dat de eigenaren van die grond eerst met de gemeente in gesprek moeten als ze tot verkoop van die grond over willen gaan.

Visie ter inzage

Gemeente en Dbo’s hopen op korte termijn de verkenning af te ronden en met een visie op het wonen in de kleine kernen te komen. Het streven is om de visie in juni te publiceren en ter inzage te leggen. Er komt ook een informatiebijeenkomst voor inwoners. Uiteraard gaan we in gesprek met de eigenaren van de grond waarop het voorkeursrecht is gevestigd.

Niet stilzitten

Na de ter inzage legging wordt de visie verder aangescherpt. In september wordt de visie aan de gemeenteraad voorgelegd. In de tussentijd zitten gemeente en Dbo’s uiteraard niet stil. De lopende projecten in de kleine kernen gaan gewoon door, zoals het plan Welkoop in Zieuwent en de nieuwbouw in Zwolle.

Informatie

De stukken die betrekking hebben op de Wet voorkeursrecht gemeenten kunt u hier inzien. Zodra de visie ter inzage gelegd wordt publiceren we die ook via de website en op de gemeentepagina in de Elna en Groenlose Gids.

Met vragen kunt u terecht bij de programmamanager kleine kernen Marloes Kos, te bereiken via de mail (m.kos@oostgelre.nl) of telefonisch via (0544) 39 35 35.