Rompa/HPT en gemeente in gesprek over nieuwe aanvraag

Rompa/HPT heeft in een gesprek met de gemeente aangegeven een nieuwe aanvraag voor een vergunning in te willen dienen. Daarnaast heeft het bedrijf maatregelen genomen waarmee het nu voldoet aan de veiligheidseisen ten aanzien van gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen.

Afgelopen maart heeft de gemeente samen met de Omgevingsdienst en de brandweer handhavend opgetreden tegen Rompa/HPT. Er is toen ook een besluit tot bestuursdwang genomen. Het bedrijf was het daar niet mee eens en is naar de Raad van State gestapt. Die heeft na een eerste behandeling de zaak aangehouden. Beide partijen kregen de nadrukkelijke oproep om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot oplossingen te komen. Het college van B&W respecteert uiteraard de oproep van de rechter en is het gesprek met Rompa/HPT aangegaan.

Uitgangspunten

  • Voor het college was en is het uitgangspunt voor die gesprekken steeds hetzelfde gebleven:
  • meewerken aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa/HPT;
  • de bereidheid om daarover in gesprek te gaan met het bedrijf;
  • onverminderd in te zetten op de zwaarst mogelijke maatregelen tegen geuroverlast;
  • regie houden op de voortgang.

Veilige situatie

Een belangrijk aandachtspunt in de opgelegde bestuursdwang was de aanwezigheid en opslag van gevaarlijke stoffen. Inmiddels hebben de gesprekken er toe geleid dat zowel het gebruik, de aanwezigheid als de opslag van gevaarlijke stoffen aan de veiligheidseisen voldoen. Dit is uit de herhaalde controles door de Omgevingsdienst (ODA) en de brandweer gebleken.

Nieuwe vergunning

Het bedrijf heeft aangegeven een nieuwe aanvraag voor een revisievergunning in te willen dienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 17 juni bij de gemeente binnen zijn. De aanvraag komt waarschijnlijk in grote lijnen overeen met de vorige. Het grote verschil is dat het college doorgaat met het traject van de ‘maatwerkvoorschriften geur’. Het college heeft steeds ingezet op het beperken van de geuroverlast op basis van de zwaarst mogelijke maatregelen en houdt vast aan dit traject.

Intrekken bestuursdwang / voorlopige voorziening

Het bedrijf heeft de nodige maatregelen genomen en de procedure voor een nieuwe aanvraag in gang gezet. Dat was voor de gemeente aanleiding om de besluiten tot bestuursdwang in te trekken. Het bedrijf heeft toegezegd het verzoek om een voorlopige voorziening bij de Raad van State in te trekken.

Gemeente houdt regie

Beide partijen zijn constructief in gesprek om tot goede oplossingen te komen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen zodat gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. Het bedrijf komt uiterlijk 17 juni met een nieuwe aanvraag. Het college houdt vast aan het traject om de geuroverlast te beperken. Deze twee trajecten lopen nu, maar vragen wel tijd. Niettemin houdt het college regie op de voortgang en zorgen duidelijke afspraken er voor dat de procedure niet ‘wegloopt’.

Gebouw rompa